Wednesday, December 10, 2008

खंतबागेतला बाक
हिरवळीला म्हणाला,

सखे तुझे भाग्य थोर.
तुला कायम
तारुण्याचा सहवास!

आमच्या नशिबी मात्र
नेहेमीच..
वार्धक्याचे क्षीण नि:श्वास !

स्पर्ष तुला शैषवाचे
अन उमलत्या
नव्हाळीचेही !

आक्रंदती कानी माझ्या
श्वास जर्जर
वार्धक्याचे !

ही खंत नसे
केवळ
माझ्या मनीची !

तो बघ शेजारी
शुष्क
बाभुळही कळवळे !

No comments: