Wednesday, December 10, 2008

अंधारभुल


रात्रीची निरव शांतता
अन गोठलेले रान सारे
सुकलेल्या पाचोळ्याचे निश्वास
अन जागतेय रान सारे...

पक्षी आपले पंख पसरतील
पहाटेची मग चाहुल लागेल
सुकलेली कोरफडही
मग नकळत धुंदावेल...

वसंताची चाहुल मग
अंगोपांगी रोमांच फुलवील
रानफुलाचा मग उग्र गंधही
रान सारे बहरुन टाकेल...

अन अंधाराच्या राज्याला
फुटतील काजव्यांचे डोळे
होइल जागे हळु हळु मग
रान सारे काजळलेले...

मंद समीराची धुंद फुंकर
अंधारभुल मग होईल धुसर
अंधाराच्या रानाला फुटतील
प्रकाशाचे कोवळे अंकुर...

No comments: